BSEÇ 428 Uygulamalı Ekonometri

DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Adı: Uygulamalı Ekonometri

Dersin Kredisi: 3

Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERKAL

Telefon: 0442 231 2114

E-Posta: gokhanerkal@gmail.com

Dersin Web Sitesi: www.gokhanerkal.com

Adres: Atatürk Üniversitesi İİBF No:312

Dersin Tanımı: Bu derste, ekonometrik modellerin bilgisayar ortamında modellenmesi ve tahmini anlatılacaktır. Çeşitli ekonometrik yöntemlerin bilgisayar ortamında Eviews paket programı vasıtasıyla uygulamaları öğretilecektir. Çeşitli ekonomik verilerin veri tabalarından elde edilmesi, model berlirleme, ekonometrik bir tahmin yöntemi seçme ve tahmin etme konuları ele alınacaktır.

Dersin Amaçları: Dersin sonunda öğrenciler bilgisayar ortamında sahip olacakları beceri ve daha önce öğrenmiş oldukları teorik ekonometri yöntemlerini birleştirerek, veri kaynaklarına erişebilme, elde edilen verilere ait tanımlayıcı istatistikleri belirleme, ekonometrik modeller oluşturabilme, geliştirme ve tahmin etme becerisi elde edeceklerdir.

Kaynaklar:

- Gujarati, Damodar (2016), Econometrics by Example, Palgrave.

- Güriş, Selahattin, Çağlayan, Ebru, Güriş, Burak (2013), Eviews ile Temel Ekonometri, DER Yayınları.

- Kutlar, Aziz (2009), Uygulamalı Ekonometri, Nobel Yayın Dağıtım.

- Özkoç, H. Hatice, Van, M. Hanifi (2013), E-Views Uygulamalı ve Çözümlü Sorular, Nobel Yayın Dağıtım.

- Sümer, Kutluk Kağan (2013), Makro Ekonometrik Modeller, Beşir Kitabevi.

- William E. Griffiths, R. Carter Hill, Guay C. Lim (2011), Using EViews for Principles of Econometrics, Fourth Ed., John Wiley and Sons.

- Yıldırtan, Z. Dina Çakmur (2000), E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri, Türkmen Kitapevi.

Ders Saatleri:

Pazartesi 17:00-20:00

Cuma 10:00-13:00

Haftalık Ders Planı

1. Hafta

Haftalık Ders Planı

Ekonometri Nedir?

Neyime Lazım Ekonometri?

Ekonometrinin Metodolojisi

Uygula, Öğren.

2. Hafta

EViews’e Giriş

Veri Kaynakları

Serilerle Haşir Neşir Olmak

3. Hafta

Basit Regresyon Tahmini (örnek veri seti)

4. Hafta

Nicel ve Nitel Değişkenler (örnek veri seti) (7_Kasım.xls)

Çoklu Regresyon Tahmini

5. Hafta

Nicel ve Nitel Değişkenler

Çoklu Regresyon Tahmini (örnek veri seti)

6. Hafta

Hipotez Testleri ve Yorumlanması 

Güven Aralığı Oluşturma ve Tahmini

t-testi ve Anlamlılık Testi

7. Hafta

Vize Haftası

8. Hafta

Çoklu Regresyon Modeli

Kısmi Regresyon Katsayılarının Anlamı

9. Hafta

EViews'ten Elde Edilen Regresyon Sonuçlarının Yorumlanması, Analiz Edilmesi ve Raporlanması. (örnek veri seti)

10. Hafta

F-Testi

İhmal Edilen ve Önemsiz Değişkenlerin Testi

Kısıtlamaların Testi ve Belirlenme (örnek veri seti) (Cobb-Douglas Veri Seti)

11. Hafta

Hipotez Testleri, Anlamlılık Testleri ve Güven Aralığı Yaklaşımı. (örnek veri seti) (unemployment)

(data_uyg_7a)

(data_uyg_7b)

(data_uyg_7c)

12. Hafta

EViews Uygulamaları (temel varsayımlar veri)

13. Hafta

EViews Uygulamaları (DF Örnek)

14. Hafta

EViews Uygulamaları (Engle-Granger Eşbütünleşme) (Granger Nedensellik)

Çok Denklemli Öngörü Modeli Örnek Veri Seti

Final Sınavı Verileri

Data1.xls

Data2.xls

Data3.xls

© 2016 by Gokhan ERKAL

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now